Semalt, Meta düşündirişini ýazmagyň zerur däldigini düşündirýärMeta beýany, SERP-den traffigi özüne çekmek üçin esasy guraldyr. Itöne ony her gezek ulanmalymy ýa-da meta beýany ýazmaly däl ýagdaýlarymyz barmy? Bu makala meta düşündirişini haçan we ýazmaly däldigi baradaky ähli soraglaryňyza jogap berer.

Muny köp adam bilmeýär, ýöne web sahypaňyzdaky meta beýany gerek däl. Adaty SEO mugallymlary we hünärmenleri meta düşündirişiňiziň uzynlygy, açar sözleriň ulanylyşy, sahypaňyzdaky mazmun we başgalar barada köp sapak berer.

Şeýle-de bolsa, ösenimizden soň, meta beýanynyň her sahypada hakykatdanam peýdaly däldigine düşündik.

Meta beýany henizem möhümmi?

Häzirki wagtda meta beýanynyň möhümdigine ynanýarys. Şu günler gözleg motory ulanyjylary isleýän zatlaryny ara alyp maslahatlaşýan mazmunly web sahypalaryny gözleýärler. Hiç kim nädogry web sahypasyna basmak islemeýär, soň bolsa dogry saýty alýança gidip, synag we ýalňyşlygy dowam etdirmeli. Ulanyjylar soraglaryna çalt jogap almak ýa-da özlerine peýdaly mazmun tapmak üçin SERP-de käbir maglumatlary isleýärler.

Meta düşündirişiňizi üýtgetmek, SEO-a belli bir derejede täsir edýär. SEO guraly bilen saýt barlagyny geçirýändigiňizi göz öňüne getiriň we sahypalaryňyzyň köpüsiniň meta beýanynyň ýoklugyndan başga hemmesi sahypaňyza gowy görünýär. Bu, indiki aýda sahypadaky her sahypa üçin meta düşündirişlerini ýazmalydygyňyzy aňladyp bilermi?

Meta düşündirişleri möhüm bolsa-da, käbir sahypalaryň biriniň talap etmeýändigini görkezeris, şonuň üçin ähli pullary we wagtlary gorkuzmak we sarp etmegiň ýerine, haýsy sahypalaryň meta beýanyny alýandygyny we haýsy sahypalaryň birine mätäç däldigini saýlap bilersiňiz.

Elmydama Meta beýany bolmaly däldigiňiziň 5 sebäbi

Google yzygiderli seljerýär we käbir ýagdaýlarda gözleg netijeleriniň görnüşini üýtgedýär

Her meta beýany göterýän nyşanlaryň sanynda üýtgeşmeler boldy. Ilki 150-160 boldy, soň 260-275 üýtgedi, soň bolsa Google ýene 165 etdi.

SEO pudaklarynyň hemmesinde meta beýany hökmünde kabul edilen nyşanlaryň sany üýtgedi. Bu üýtgeşmeleriň netijesinde käbir meta düşündirişleri has optimal görünýär, sebäbi olar Google ýa-da beýleki gözleg motorlarynyň "standart" hasaplaýanlaryndan has gysga.

Million sahypasy bolan bir sahypanyň bardygyny göz öňüne getiriň we her sahypanyň diňe Google-yň öňki uzynlygyna dolanmagy üçin meta düşündirişini üýtgetmeli bolduňyz. Meta beýanyny üýtgetmek, ýazmak we optimizirlemek üçin ep-esli wagt alýar. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, web sahypalarynyň köpüsi gaty uzyn ýa-da gaty gysga bir web sahypasyna garanyňda meta düşündirişi bolmazdan has gowy bolup biler.

Çäklendirilen çeşmeler

Her guramanyň web bölümine bagyşlanan ýüzlerçe müň dollarlary ýok. Emma Google henizem web sahypaňyzdaky her sahypanyň meta beýanynyň bolmagyny maslahat berýär. Onda her sahypa üçin birini döretmek üçin ýeterlik çeşme ýok bolsa näme bolýar?

Gynansagam, meta düşündirişleri diňe Google tarapyndan ulanylýar. Bu işleýänleriň hemmesini aňladýar we Google üçin möhümdigine ynanmaýarsyňyz. Munuň ýerine, mazmuny optimizirlemek üçin has köp wagt we serişde sarp etseňiz has ygtybarlydygyna ynanýarys.

Meta beýany, haçan ünsi jemlemelidigini we äsgermezlik etmelidigini saýlamaly zatlaryň biridir.

Google, adatça, öz beýanynyň parçasyny ýazýar

Meta düşündiriş berseňizem, Google hemişe diýen ýaly öz düşündirişini ýazýar. Google köplenç bölek üçin düşündiriş döretmek üçin birinji abzasdan sözleri saýlaýar.

Şeýlelik bilen, Google-yň ulanyp bilmejek meta düşündirişini ýazmak üçin wagtyňyzy ýitirmän, birinji abzasyňyzy optimallaşdyrsaňyz gowy bolmazmy?

Google size düşündiriş parçasyny döretmäge rugsat beriň

Google gözleg gözlegine esaslanyp meta düşündirişleriňizi pozmak we täzeden ýazmak ukybyna eýe bolansoň, näme üçin ilki bilen birini ýazmakdan biynjalyk bolýarsyňyz?

Parçanyňyz, ulagda çyzmak bilen bir hatarda olary sürmek üçinem iki mümkinçilik bar. Jon Mueller bir gezek Google-yň meta düşündirişlerini täzeden ýazýandygyny, sebäbi her gözleg talaplaryny meta beýanyna takyk laýyk getirmek isleýändigini aýtdy.

Futbolda mazmunyňyzyň bardygyny göz öňüne getireliň, ýöne sizde futbol hakda gowy düşündiriş bar. Bu ýagdaýda meta düşündirişiňiz futbola gönükdirilýär, şonuň üçin futbol barada maglumat gözleýän ulanyjylar meta düşündirişiňizi okasa, futbol hakda maglumatyňyz ýok diýip hasaplaýarlar.

Bu, statiki meta düşündirişiniň nälet bolup biljekdigini görkezýär. Google-yň meta düşündirişiňizi täzeden düzmegi, parçanyňyzyň hemişe gözleg talaplaryna laýyk gelýändigini aňladýar.

Pageshli sahypalarda birmeňzeş SEO gymmaty ýok

Geliň ýüzbe-ýüz bolalyň; ähli sahypalarda deň SEO bahasy ýok. Islendik traffigi almak mümkinçiligi pes bolan sahypalar üçin meta beýany ýazmak we goldamak wagt we güýjüňi ýitirmekdir. Müňlerçe ýa-da millionlarça sahypa bilen sahypalarda meta beýany bolmazlygy, olaryň hersini saklamaly däl.

Meta düşündirişini haçan ulanmaly

Bu sahypalarda bu sahypalar üçin Meta Düşündirişleriň bolmagy gaty möhümdir.

Baş sahypa

Baş sahypaňyz, web sahypaňyzdaky iň möhüm sahypa bolsa gerek. Adatça, markaňyzyň we sarp edijileriň siziň işiňizden näme gazanjakdygyny kesgitleýär. Şuny göz öňünde tutup, dogry ýazylan meta beýanynyň bolmagy hökmanydyr.

Tebigaty boýunça, baş sahypalaryň köpüsinde, sahypadaky beýleki sahypalara garanyňda gurluşy, has köp suratlary we dizaýn elementlerini dolandyrmak aňsat. Şeýle hem, tekstiň gaty gysga bölekleri bar.

Baş sahypa meta düşündirişini goşmak, markaňyzyň göni SERP-lerde görkezilmegini islemegiňize başlangyç berýär.

Haryt we kategoriýa sahypalary

Önüm/hyzmatlar we kategoriýa sahypalary, satuw etmek üçin bil baglaýan zatlaryňyzdyr. Bu sahypalaryň meta beýanyny SERP-den okyjylary ynandyrýan ýerinde tapsaňyz iň gowusy. Bu sahypalarda meta beýany bolmagy, has köp traffigi çekmäge kömek edýär.

Google-da görlen mazmun

Web sahypaňyzda 500,000-den gowrak blog ýazgysy bar bolsa, emma Google diňe 10% indeksleýär, ünsümizi olary gowulaşdyrmaga gönükdirmeli. Köne mazmunyňyz üçin meta düşündirişiňizi gowulandyrmak, mazmunyň umumy reýtingini gowulaşdyrmakda kän bir zat etmeýär. Google indekslenen we bilýän mazmuny üçin meta düşündirişini gowulandyrmak üçin ulansaňyz, çeşmeleriňiz has gowy sarp edilerdi.

Tebigy gözlegde tapylan sahypalar, ýöne tekst mazmuny ýok

Wideo, widjet we programmalar bilen sahypalaryňyzyň köpüsine düşündirişli tekst gerek, şonuň üçin Google mazmunyna düşünýär. Resurs sahypalary üçin şol bir logika degişlidir. Sahypada tekst däl mazmun bar bolsa, Google meta beýany döretmekde näme ulanmalydygyny bilmez. Şonuň üçin ýerinde meta beýany bolmaly.

Sahypada näçe az tekst bar bolsa, meta düşündirişiniň bolmagy şonça möhümdir.

Jemleýji ýol

Özüňiz ýaly müşderileriň SEO hünärmeni bolan ajaýyp SEO dünýäsinde Semalt meta düşündirişiňizi düzmäge we ýazmaga kömek edip biljek, ähli web sahypalaryňyzda biriniň bolmagy erbet däl. Şeýle-de bolsa, ilki bilen müşderä kömek etjek bolýarys we size iň gowy hyzmatlary bermek isleýäris, ýöne çykdajylaryňyzy az derejede saklaň. Şol sebäpli wagty we pul tygşytlaýan taktikany ulanyp bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň müşderi hyzmat topary.

mass gmail